ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT WEBSHOP VERKOPEN AAN CONSUMENTEN
DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP GIANT BENELUX B.V.

gevestigd te Lelystad, Nederland,
Pascallaan 66, 8218 NJ

De Algemene Voorwaarden met betrekking tot webshop verkopen aan consumenten door Giant Benelux B.V. (hierna: Giant) zijn opgesteld in oktober 2016. Een exemplaar van deze voorwaarden kan worden nagelezen en gedownload via de website https://www.giant-bicycles.com/nl/. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens op te vragen bij Giant Benelux B.V., Pascallaan 66, 8218 NJ Lelystad.

Artikel 1 - Definities

1.1     In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
Consument(en): de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Giant;
Dag: een kalenderdag;
Dienst(en): de diverse prestaties, niet zijnde de levering van een Product, die door Giant aan de Afnemer worden geleverd; daaronder mede – maar niet uitsluitend – begrepen onderhoud, ondersteuning ter plaatse, telefonische helpdesk en overige externe ondersteuning;
Giant: Giant Benelux B.V. of een gelieerde entiteit;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst die tussen Consument en Giant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, digitale inhoud en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van een overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Product(en): zijn al de Producten, waaronder tevens begrepen accessoires, als door Giant gedistribueerd en waarop deze Algemene Voorwaarden van Giant tussen Partijen zijn overeengekomen, dan wel indien de Producten door Giant zijn gedistribueerd en of in het verkeer gebracht en naar de uitsluitende mening van Giant onder Producten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden vallen.

Artikel 2 - Identiteit Giant

Giant Benelux B.V.
Pascallaan 66, 8218 NJ Lelystad

Telefoon: +31 (0)320-296296
E-mailadres: consumenten@giant-europe.com

KvK-nummer: 39088206
Btw-identificatienummer: NL813963278B01

Artikel 3 - Algemeen en toepasselijkheid

3.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Giant en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Giant en de Consument.

3.2     Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Giant waarvoor Giant voor de uitvoering ervan derden dient te betrekken.

3.3     Alvorens een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument beschikbaar gesteld, op een zodanige wijze dat deze op eenvoudige wijze door de Consument kunnen worden opgeslagen. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om deze algemene voorwaarden aldus ter beschikking van de Consument te stellen, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Giant zijn in te zien en deze op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.4     Een overeenkomst tussen Partijen komt, na aanbod en aanvaarding daarvan, tot stand op het moment dat de aanvaarding van de offerte door de Consument door Giant schriftelijk en/of elektronisch is bevestigd en alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens of hulpmiddelen door Giant van de Consument zijn ontvangen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4 - Offertes

4.1     De door Giant gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig voor de duur van dertig dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. In een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gesteld in Euro.

4.2     Elke offerte en/of aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding daarvan zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding, dan wel de termijn voor het gestand doen van de overeenkomst;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst corrigeren en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
4.3     Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in offertes of aanbod binden Giant niet.

Artikel 5 - Overeenkomst

5.1     Door Giant getoonde aanbiedingen binden Giant niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, welke order eerst definitief tot een overeenkomst tussen partijen leidt nadat Giant de betreffende order langs elektronische weg heeft geaccepteerd en bevestigd en daaraan uitvoering geeft. Giant zal alsdan de prijs in rekening brengen die conform de meest actuele prijslijst van Giant wordt gehanteerd. Giant streeft ernaar dat op de prijslijst op de website van Giant steeds de meest actuele prijzen in Euro worden vermeld, maar behoudt zich het recht voor van de getoonde prijs af te wijken, meer in het bijzonder indien de getoonde prijzen vanwege technische storing of toedoen van derden niet overeenstemmen met de meest actuele prijslijst als door Giant gehanteerd. Giant zal in voorkomend geval de Consument informeren. De Consument zal alsdan het recht kunnen inroepen de overeenkomst te ontbinden. Indien niet binnen 8 dagen na kennisgeving door Giant aan de Consument van dit recht gebruik is gemaakt, zal Giant uitvoering geven aan de overeenkomst conform het bepaalde in dit artikel.

5.2     In geval de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Giant passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch wil betalen, zal Giant daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.3     Giant kan zich binnen de van toepassing zijnde wettelijke kaders op de hoogte doen stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Giant op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere en /of aanvullende voorwaarden te verbinden.

5.4     Giant zal bij levering van een Product of Dienst aan de Consument de volgende informatie schriftelijk, althans op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, ter beschikking stellen:

het adres van de vestiging van Giant waar de Consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
de in artikel 4.2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Giant deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst, alsmede de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.5     Los van het voorgaande kan Giant Producten of Diensten, waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Giant geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dat vermelde prijzen richtprijzen zijn, wordt bij het aanbod vermeld.

Artikel 6 - Levering en levertijden

6.1     Levering geschiedt af magazijn van Giant te Lelystad in Nederland of enige andere ter zake door Giant aangewezen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2     Giant heeft het recht om bepaalde werkzaamheden, waaronder doch niet uitsluitend de uitvoering van garantiewerkzaamheden, het transport en de montage van Producten, te laten uitvoeren door derden.

6.3     De Consument is verplicht Producten die zijn gekocht af te nemen op het moment van levering. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de te leveren Producten zal op de Consument overgaan op het moment van levering. Indien afname wordt geweigerd zullen de Producten voor rekening en risico van de Consument worden opgeslagen. Al de aldus ontstane aanvullende kosten, waaronder maar niet beperkt tot de opslagkosten, zijn voor rekening van de Consument.

6.4     Indien op enig moment, gelet ook op artikel 5.4 van deze Algemene Voorwaarden, bij Giant gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Consument, heeft Giant het recht, alvorens (verder) te presteren, van de Consument te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat deze zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die Giant, al dan niet opeisbaar van de Consument heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Giant.

6.5     Indien de Consument niet op de vervaldag betaalt, is Giant gerechtigd om iedere verdere levering van Producten dan wel Diensten te weigeren of op te schorten totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

6.6     Is voor de levering van Producten een termijn opgegeven, dan is deze termijn slechts ter indicatie en nimmer een fatale termijn.

6.7     De door Giant bij benadering opgegeven levertijd vangt aan op het moment dat de aanvaarding van de offerte door de Consument door Giant schriftelijk en/of elektronisch is bevestigd en alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens of hulpmiddelen door Giant van de Consument zijn ontvangen.

6.8     Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Giant geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform dit artikellid zal Giant het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.9     Giant heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en van dat deel betaling te verlangen. In geval van deelleveranties worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten, waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1     Bij de aankoop op afstand van Producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Giant bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2     Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn zoals genoemd in artikel 7.1 door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Giant. Het formulier voor herroeping kan worden gedownload en ingevuld en/of geprint via de website https://www.giant-bicycles.com/nl. Giant zal de Consument zo spoedig mogelijk na ontvangst een ontvangstbevestiging sturen van de melding van herroeping.

7.3     Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 7.2 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Giant.

7.4     Gedurende deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking daarvan. Hij zal het Product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijze mogelijk – in originele staat en verpakking aan Giant retourneren, conform de door Giant verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument mag het Product niet gebruiken. In geval een Product in gebruik is genomen, vervalt het Herroepingsrecht.

7.5    Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Deze kosten bedragen ten hoogste de feitelijke kosten van retourzending.

7.6     Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Giant dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst door Giant van het teruggezonden Product terugbetalen. De kosten van terugzending zullen door Giant worden verrekend.

7.7     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

7.8     Giant kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten, indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is mogelijk voor de volgende Producten:

die door Giant tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de Consument en die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument;
die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt waarop Giant geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
producten die na levering vanwege hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Producten.

Artikel 8 - Afbeeldingen, tekeningen, modellen, etc.

8.1     Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, modellen of monsters worden door Giant slechts bij wijze van indicatie of voorbeeld aan de Consument verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren Producten kan van de afbeelding, de tekening, de maat- en gewichtsopgaven, het model of het monster afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat geleverd zal worden conform de verstrekte gegevens. De verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, modellen en monsters blijven te allen tijde eigendom van Giant.

Artikel 9 - Garantie

9.1     Op alle Producten van Giant zijn de bepalingen van het Giant Garantie Programma van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het overige geldt dat de voorwaarden en garanties van de producenten en derden die goederen aan Giant leveren van toepassing zijn. Op verzoek van de Consument wordt deze door Giant geïnformeerd omtrent de toepasselijkheid van en inhoud van de door deze producenten en derden gegeven garantie(s), voor zover deze garantie van toepassing is.

9.2     Een door Giant, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Giant kan doen gelden.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1     Alle door Giant geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Consument alle verplichtingen uit al de met Giant gesloten overeenkomsten (van welke aard dan ook) is nagekomen. Het hier bedoelde eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de in dit artikel en deze Algemene Voorwaarden bedoelde overeenkomst, daaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele dan wel wettelijke renten, boeten en dwangsommen.

Artikel 11 - Gebreken / klachttermijnen

11.1     De Consument dient de gekochte Producten bij aflevering nauwkeurig te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Consument na te gaan of de geleverde Producten aan de overeenkomst beantwoorden, namelijk:

Of de juiste Producten zijn geleverd;
Of de afgeleverde Producten wat betreft aantal overeenstemmen met het op de begeleidende vrachtbrief vermelde aantal.
11.2     Als bij levering zichtbare gebreken aan de verpakking of het Product worden geconstateerd dient de Consument die zichtbare gebreken of tekorten direct, althans zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, in ieder geval binnen bekwame tijd na aflevering schriftelijk of per e-mail aan Giant te melden.

11.3     Niet zichtbare gebreken aan geleverde Producten dient de Consument direct na ontdekking schriftelijk of per e-mail aan Giant te melden met dien verstande dat dergelijke gebreken binnen uiterlijk twee maanden na aflevering aan de Consument aan Giant dienen te worden gemeld.

11.4     Na het constateren van enig gebrek is de Consument verplicht om het gebruik van de desbetreffende Product(en) onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

11.5     Giant is niet aansprakelijk ter zake het betreffende gebrek, indien de Consument in gebreke blijft ter zake het in de artikelen 11.1 tot en met 11.4 bepaalde.

Artikel 12 - Incassokosten

12.1     Indien de Consument in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van diens betalingsverplichtingen en na aanmaning niet binnen 14 dagen het verschuldigde heeft voldaan, dan komen alle redelijkerwijs aan de Consument toe te rekenen kosten, zulks conform het besluit buitengerechtelijke incassokosten (BIK) kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de Consument:

over de eerste                                €         2.500,--      15%
over de volgende                            €         2.500,--      10%
over de volgende                            €         5.000,--        5%
over de volgende                            €      190.000,--       1%
met een maximum van € 6.775,--.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1     De totale aansprakelijkheid van Giant tot vergoeding van schade is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het door Giant aan de Consument geleverde in verband waarmee de aanspraak is ontstaan. In geen geval zal de totale vergoeding van schade meer bedragen dan hetgeen Giant ter zake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd, waarbij Giant verplicht is een redelijke verzekering in stand te houden.

13.2     Aansprakelijkheid van Giant voor directe schade is, behoudens opzet of grove schuld of anderszins voortvloeiend uit enige wettelijke verplichting tot schadevergoeding, uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de schade aan Producten, waaronder verstaan wordt materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren en voorts de materiële schade aan andere eigendommen van de Consument en/of derden;

b) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur ter beperking respectievelijk herstel van directe schade;

c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel;

d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument heeft aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

13.3     Giant is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door evident incorrecte montage door de Consument of een door de Consument daartoe aangewezen derde, niet zijnde Giant, van geleverde Producten. Voor zover de wet niet anders bepaalt, rust de bewijslast ter zake bij de Consument.

13.4     Behoudens voor zover dwingend recht een beperking van aansprakelijkheid niet toestaat, bedraagt de totale aansprakelijkheid van Giant voor schade door dood of lichamelijk letsel, in afwijking op het in dit artikel bepaalde, maximaal hetgeen zij ter zake haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd, waarbij Giant verplicht is een redelijke verzekering in stand te houden.

13.5     Aansprakelijkheid van Giant voor indirecte schade, daaronder begrepen alle andere schade dan de directe schade genoemd in dit artikel, waaronder maar niet uitsluitend beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van gegevens, milieuschade en/of immateriële schade, is uitgesloten.

13.6     Eventuele rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen twaalf maanden na ontdekking van de schade.

Artikel 14 - E-mailberichten

14.1     Een e-mailbericht kan in het kader van deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten van Giant met de Consument gelijk worden gesteld met een schriftelijke verklaring.

14.2     Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile-gegevens van Giant dwingend bewijs opleveren.

14.3     E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 15 - Materialen en digitale informatie

15.1     Alle materialen en digitale informatie betrekking hebbende op de opdracht en die in het kader daarvan aan de Consument ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van de Consument aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat de Consument aan al zijn verplichtingen jegens Giant zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van de Consument. Hetzelfde geldt voor de Consument ter zake van materialen en digitale informatie van Giant, voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

16.1     Als de Consument Giant een bericht stuurt, bijvoorbeeld met als doel om dat bericht via een Giant website te publiceren, geeft de Consument Giant daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de Consument opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

16.2     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Giant websites waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Giant en/of bij diegene van wie Giant een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Giant op de Giant websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Artikel 17 - Informatie via de Giant websites

17.1     Informatie die de Consument op de Giant website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Giant kan echter niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. De Consument is als gebruiker zelf te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen en de daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende acties, ook indien deze beslissingen op basis van de informatie als weergegeven op de website van Giant zijn genomen.

17.2     Indien de Giant site links bevat naar websites van derden is van belang dat Giant de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk uitkiest. Giant kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Artikel 18 - Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

18.1     Op elke overeenkomst tussen Giant en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2     Alle geschillen die in verband met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de alsdan bevoegde rechter.

Delen